This study ‘s the first nationwide multicenter investigation for TAE playing with an on-line registration system inside Korea

This study ‘s the first nationwide multicenter investigation for TAE playing with an on-line registration system inside Korea Guddina dinagdee biyya tokkoo waliinis hidhata kallattii ta’e kan qabuu fi sagantaalee fooyyaa’insaa manneen mur. Gabaabumatti, si’oominni abbaa haala qulqullina qabuunis ta’e osoo qulqullina hin qabaatiin. Hojii abbaa seerummaa keessatti si’ominni dhimma murteessaa akka ta’e olitti ibsuuf …